SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI - PRODAJA - UPORABA

 

 1. Namen in področje uporabe

1.1. Ti splošni pogoji prodaje in uporabe so namenjeni urejanju trgovinskih odnosov med " FIDULINK " komercialni operater: Suxys Ltd, podjetje 12706886, PRAVO: 9845007DF5742FC5K830, IDST KODA: 0HZJ4VL4ECFQ (  link: https://www.idst-world.com/0hzj4vl4ecfq) , Sedež: Wenlock Road, N17GU, London, Anglija, Združeno kraljestvo, e-pošta: info@fidulink.com, telefon; +44 (0) 20 32 89 59 99  ("FIDULINK") (" FIDULINK.com ») (" MARKETPLACE-FIDULINK.com ») (" APP-FIDULINK.com ») (" MOBILE.FIDULINK.com ») (" Vse domene in poddomene domene .FIDULINK.com ») in njegovih strank (" Naročnik "). Na podlagi teh splošnih komercialnih pogojev bo FIDULINK kupcu zagotavljal različne storitve, kot je ustanavljanje podjetij (" Družba ") in nekatere povezane dodatne storitve (" Dodatne storitve ") kot tudi pomoč pri odpiranju računov pri bankah ali nebančnih ponudnikih finančnih storitev (" Uvod v odpiranje računa ali bančništvo »).

1.2. Ti splošni komercialni pogoji so sestavni del pogodbe, sklenjene med STRANKE et FIDULINK z digitalnim podpisom obrazca FIDULINK, ne glede na to, ali je podpisano prek spleta s potrjevanjem naročila na platformi FIDULINK ali na papirju (" Pogodba "). S sklenitvijo pogodbe s FIDULINKom kupec sprejema te splošne komercialne pogoje. Seznam cen in seznam storitev sta na voljo na spletnih straneh FIDULINK.

1.3. Vsi drugi splošni pogoji, ki odstopajo, nasprotujejo ali dopolnjujejo te splošne komercialne pogoje, bodo izključeni iz katere koli pogodbe, razen če se naročnik in FIDULINK izrecno pisno ne dogovorita drugače.

1.4. V primeru navzkrižja med temi splošnimi komercialnimi pogoji in katero koli pogodbo imajo določbe pogodbe prednost pred temi splošnimi komercialnimi pogoji. V primeru konflikta se lahko obrnete na našo službo za obvladovanje konfliktov na naslovu: odvetnik [@] fidulink.com

1.5. FIDULINK si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni splošne trgovinske pogoje s takojšnjim učinkom. Kupec bo o teh spremembah obveščen z obvestilom, objavljenim na FIDULINK.com. Spremembe bo štela za odobrene s strani naročnika, razen če FIDULINK prejme pisni ugovor v zvezi s tem v štirih tednih od datuma obvestila.

 1. Vsebina in obseg storitev

Ustanovitev in vodenje podjetja in dodatne storitve

2.1. FIDULINK lahko naročniku nudi storitev ustanovitve podjetja v jurisdikcijah, določenih na seznamu, objavljenem na spletnem mestu FIDULINK ( www.fidulink.com ) ali njegove platforme (internet, aplikacija za mobilne ali tablične računalnike, aplikacija IOS, aplikacija za Android). FIDULINK lahko tudi prek povezanih družb FIDULINK ali tretjih oseb organizira izvajanje dodatnih storitev, kot so imenovanje fiduciarnih direktorjev, fiduciarnih delničarjev, račun spletnega trgovca, logotip podjetja, žig podjetja, žig podjetja, pooblastilo, overjeno overitev. in apostille na dokumentih, prošnjah za licence, prošnji za odobritev, iskanju prostorov, iskanju osebja, iskanju partnerjev in vseh drugih storitvah, za katere FIDULINK in NAROČNIK menijo, da so koristne za ustanovitev ali ustanovitev podjetja stranke. Izraz "povezane družbe" v zvezi s FIDULINK pomeni hčerinsko družbo ali holding FIDULINK-a ali katero koli drugo hčerinsko družbo tega holdinga, odvetnike, računovodje, odvetnike, notarje in druge zastopnike FIDULINK-a.

2.2. Vse dodatne storitve se bodo zagotavljale na podlagi posebnega dogovora med naročnikom in ustreznim ponudnikom dodatnih storitev, razen pečatov, žigov in logotipov, overjenega overitve in apostila. 

2.3. V registracijo svežnja družb so vključeni: 4 delničarji, 2 direktorja, dodatni delničarji ali direktorji morajo biti predmet izdaje računov glede na pristojnost.

Bančni račun in predstavitev banke & Denarnica 

2.3. FIDULINK lahko na zahtevo stranki pomaga pri bančnem ali finančnem uvodu, odprtju računa pri banki, plačilni instituciji, finančni instituciji ali nebančnem ponudniku storitev, dobavitelju denarnice, (" Banka ali institucija "). V tem kontekstu lahko FIDULINK naročniku ponudi seznam obratov, vendar je naročnik tisti, ki je odgovoren za izbiro obrata, ki je pogojen s sprejetjem obrata in skladnostjo stranke in njegove družbe, hčerinske družbe, podružnice, prodajnega predstavništva. (Dobro stanje, dejavnosti, podpora, prostori itd.). Stranka lahko izbere enoto s seznama obratov, ki jo zagotavlja FIDULINK, ali zunanjo ustanovo (samo na zahtevo in brez kakršnega koli jamstva, da obrat sprejme odprtje računa podjetja stranke) v okviru dveh zahtev in zavrnitve stranke in / ali banke in / ali ustanove). Uspešna izvedba dodatnih storitev, kot so kreditne kartice, čekovne knjige ali dostop do internetnega bančništva, ni zagotovljena in je na voljo takšna, kot je, in brez garancije. Storitev se lahko uporablja samo v pravne namene, kot jih določa veljavna zakonodaja, stranka pa se zaveže, da bo zagotovila vse informacije v zvezi s svojo dejavnostjo in poreklom svojih sredstev ter vsa druga vprašanja ali informacije, ki jih zahteva obrat ali FIDULINK.

2.4 SUXYS Ltd in FiduLink.com ne ponujata nobene storitve Denarnica ali E-denarnica, Storitve Denarnice ali E-denarnice, prisotne na spletnem mestu www.FiduLink.com in / ali poddomene in domene drugih blagovnih znamk, so storitev družbe SUXYS International Limited . Kupec se strinja, da se v nobenem primeru in kakršne koli vrste ne more obrniti proti FiduLink.com ali SUXYS Ltd glede povezave za registracijo in prijavo na spletnem mestu FiduLink.com. Kupec oprosti FiduLink.com in SUXYS Ltd vseh pregonov v primeru spora z obrati ali drugimi finančnimi ali bančnimi institucijami, za katere je na svojo zahtevo dobil predstavitev svojih obratov.

 1. Pravica do zavrnitve storitev

FIDULINK.com in / ali SUXYS Ltd si pridržuje pravico, da zavrne vse storitve ali del storitev, ki jih ponuja stranki, brez razloga ali obrazložitve in v nobenem primeru ne more biti odgovoren za to zavrnitev. V primeru zavrnitve storitev s strani FIDULINK ni mogoče povrniti nobenega povračila. Če vam storitev zavrne, se lahko obrnete na naš pravni oddelek na naslovu: director@fidulink.com. 

 1. Pravni nasvet

Čeprav si FIDULINK prizadeva zagotoviti resnične in pravilne informacije o vseh svojih storitvah, jurisdikcijah, pravnih oblikah podjetij, davkih in drugih informacijah v zvezi z ustanovitvijo podjetja, ne zagotavlja nasvetov ali informacij v zvezi z (Obdavčitev fizične osebe, Obdavčenje pravne osebe, Offshore Assembly, On-shore-Offshore Assembly, oprostitev plačila davka za posameznike in podjetja) Kot taka stranka sprejme in potrdi, da ni prejela nobenega pravnega ali davčnega nasveta od FIDULINK ali SUXYS Ltd ali od lokalnih agentov FIDULINK (odvetniki, pravniki, računovodje , Zastopniki) ali katera koli druga institucija ali fizična ali pravna oseba v povezavi s FIDULINK ali SUXYS Ltd. Naročnik je odgovoren za zagotovitev, da prejme vsa potrebna pravna in davčna svetovanja v zvezi z ustanovitvijo in delovanjem družbe ter za zagotovitev, da dejavnosti ne kršijo zakonodaje katere koli pristojne jurisdikcije. Stranka sprejme in se zaveže, da bo zagotovila dobro pravno, davčno in upravno ravnanje svojega podjetja. 

 1. Pravni cilji

Naročnik jamči, da nobene pravice, podeljene v pogodbi, ne bo uporabil v nezakonite, nespodobne, nemoralne ali obrekovalne namene in na noben način ne bo diskreditiral FIDULINKA. Naročnik v nobenem primeru ne sme uporabljati ali kombinirati imena FIDULINK in agentov FIDULINK, v celoti ali delno, v komercialne namene. Po potrebi si FIDULINK pridržuje pravico do sodelovanja s katerim koli uradnim preiskovalnim organom v primeru obtožbe kršitve zoper stranko. 

 1. Pranje denarja in skrbnost

Naročnik bo FIDULINK-u posredoval vse informacije, za katere slednji meni, da so potrebne za zagotovitev skladnosti družbe z veljavno zakonodajo o boju proti pranju denarja in skrbni presoji. Naročnik je odgovoren, da zagotovi, da so podatki, posredovani FIDULINK-u, pravilni. Naročnik družbi FIDULINK tudi izjavlja, da blago ali sredstva, vnesena v podjetje, neposredno ali posredno ne predstavljajo premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem ali katere koli druge nezakonite dejavnosti. Da bi lahko FIDULINK izpolnil svoje zakonske obveznosti, bo naročnik FIDULINK v celoti in hitro obveščal o vseh spremembah v zvezi z ekonomskim upravičencem, delničarji in direktorji družbe. Gospodarski upravičenci, ki jih navede stranka, bodo fizično ali digitalno podpisali "obrazec" ali "elektronski obrazec", kot to zahteva pogodba. Naročnik bo FIDULINK nemudoma obvestil o naravi dejavnosti svojega podjetja, vse spremembe pa bodo predmet predhodnega pisnega dogovora FIDULINK-a. Naročnik in delničarji ter drugi upravičenci podjetja morajo v 30 dneh po ustanovitvi podjetja opraviti preverjanje identitete z rešitvijo www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite oz. Lite + minimalno potrdilo. Preverjanje identitete je obvezno za vse uporabnike. Kupec bo moral opraviti preverjanje AML in KYC z rešitvijo www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite ali Lite + potrdilo Minimalna). 

 1. Obveznosti stranke

Zagotavljanje dokazil v zvezi s skrbnim pregledom lahko zlasti in brez izčrpnosti vključuje: overjene izvirnike osebnih dokumentov, dokazilo o naslovu z manj kot 3 meseci, bančne referenčne dopise, overjene izvirnike dokumentov podjetij, kot ter izvirnike overjenih prevodov, če je primerno, notarsko overitev, apostile in druga digitalna potrdila (IDST WORLD). Vsa potrdila morajo biti izdelana v skladu z zahtevami veljavne jurisdikcije in v skladu z navodili FIDULINK-a. Naročnik je dolžan predložiti dokumente, potrebne za izpolnitev obveznosti skrbnega pregleda, pred začetkom storitev FIDULINK in njegovih zastopnikov, odvetnikov, računovodij, pravnikov, lokalnih agentov.

 1. Pristojbine in pogoji plačila

Na splošno

8.1. Kupec se zaveže, da bo plačal provizije, ki jih je zahteval FIDULINK, ko je naročil svoj paket podjetja. Razpored pristojbin FIDULINK je prikazan na seznamu pristojbin, objavljenem na spletni strani FIDULINK (www.fidulink.com ) in njegove platforme. Poleg stroškov, omenjenih na spletnem mestu, naročnik priznava, da mora povrniti vse nastale stroške, vključno, vendar ne omejeno na, stroške, nastale med sklicem ali udeležbo na sestankih direktorjev, delničarjev ali sekretarjev, stroške sklica ali udeležbe na kateri koli izredni skupščini družbe, stroški, povezani s pripravo kakršnega koli posredovanja obvestila ali izjave, in vsi drugi podobni stroški. FIDULINK začne izvršilno fazo šele po prejemu celotnega plačila pristojbin.
Vse pristojbine in dajatve se plačajo v valuti, ki jo določi FIDULINK, razpoložljive valute so GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, ETH, BTC (menjalni tečaj temelji na valuti EUR) . Stranka ni pooblaščena, da zadrži pristojbine in stroške zaradi pritožb v zvezi s storitvami, garancijami ali odgovornostmi. Prav tako je s tem izključena vsaka pravica stranke do pobota. FiduLink.com redno posodablja menjalni tečaj na svojih spletnih mestih in na različnih tržnicah ter v mobilnih aplikacijah.

8.2 Plačilo z bitcoini. FIDULINK sprejema plačila v bitcoinih z evri kot menjalno valuto. Naročnik se strinja, da je plačilo mogoče prilagoditi v primeru nenadnega padca kripto-sredstva. FIDULINK si pridržuje pravico do zavrnitve plačila v Bitcoinu.

8.3 Plačilo v Ethereumu. FIDULINK sprejema plačila v Ethereumu z evri kot menjalno valuto. Naročnik se strinja, da je plačilo mogoče prilagoditi v primeru nenadnega padca kripto-sredstva. FIDULINK si pridržuje pravico do zavrnitve plačila v Ethereumu.

8.4 plačilo z Western Unionom. FIDULINK sprejema plačila prek Western Union z evri kot valuto prenosa. Kupec se strinja, da krije stroške Western Uniona. FIDULINK si pridržuje pravico, da Western Union ne zavrne plačila. Na voljo samo za plačila prek sistema Western Union (način nakazila na bančni račun). 

8.5 Plačilo v MoneyGram. FIDULINK sprejema plačila v MoneyGramu z uporabo eura kot valute za prenos. Kupec se strinja, da krije stroške MoneyGrama. FIDULINK si pridržuje pravico, da ne zavrne plačila s strani MoneyGram. Na voljo samo za plačila MoneyGram (način nakazila na bančni račun). 

Ustanovitev in vodenje podjetja

8.2. Poleg letnih stroškov mora naročnik FIDULINK-u plačati še enkraten znesek, da omogoči ustanovitev podjetja ("stroški ustanovitve"). Provizije za ustanovitev se razlikujejo glede na jurisdikcijo in vključujejo zagotovitev sedeža družbe (naslov), zagotovitev rezidenčnega zastopnika in vse dokumente, da lahko družba v celoti deluje od prvega dne. registracija, in sicer: potrdilo o ustanovitvi, ki ga izda lokalni register; statusi; sklep o imenovanju direktorja in razdelitvi delnic ter delniških certifikatov.

Letna pristojbina je pavšalna pristojbina, ki se plačuje letno ob registraciji ali podaljšanju podjetja. Vključujejo vzdrževanje družbe v skladu z lokalnimi zakoni jurisdikcije, pa tudi obnovitev sedeža, registriranega zastopnika in vladne takse zadevne jurisdikcije. Te pristojbine se ne povrnejo.

Naročnik je FIDULINK-u odgovoren za vse druge davke, kot so državni davki, dajatve, davki in druga plačila tretjim osebam, pa tudi pristojbine in honorarje za prenos direktorjev ali skrbniških delničarjev, vključno z izplačili in vsi manjši upravičeni stroški.

Naročnik priznava pravico FIDULINK-a, da pregleda letne provizije. O vsaki spremembi strukture provizije bo stranka obveščena vsaj en mesec pred začetkom storitev za obdobje, na katero se provizije nanašajo. Kupec lahko plača provizije za FIDULINK z veljavno kreditno kartico Visa ali MasterCard, izdelano na njegovo ime, ali z bančnim nakazilom. Stranke, ki FIDULINK-u posredujejo podatke o kreditni kartici (ali podobnem instrumentu) kot plačilno sredstvo, sprejemajo, da FIDULINK njihovi kreditni kartici izda račun za celoten znesek stroškov in / ali stroškov, davkov, dajatev zaradi FIDULINK v zvezi s storitvijo, pa tudi z vsemi drugimi upravičenimi izplačili ali drobnimi stroški. Kupec tudi potrjuje, da lahko FIDULINK beleži in uporablja podatke s kartice v skladu s temi splošnimi pogoji in politiko zasebnosti.

 

POSEBNI POGOJI ZA PLAČILA Z DEBITNO ALI KREDITNO KARTICO

8.3. Če je plačilo letne provizije kljub rednemu obračunavanju s strani FIDULINK-a in razumnim prizadevanjem za obveščanje stranke o takšni napaki zapadlo in zapadlo, se stranka strinja, da lahko FIDULINK bremeni z njene (debetne ali kreditne) kartice. kakršen koli neplačan znesek te vrste, vključno s kakršno koli kaznijo ali globo, naloženo za povrnitev podjetja v dober status registracije.

V tem primeru naročnik nadalje priznava, da bo imel FIDULINK na voljo 60 dni od datuma bremenitve za plačilo kakršnih koli letnih kotizacij, povezanih s strankinim podjetjem, in da bo vsak znesek, bremenjen kot kazen za registracijo, morebitni dodatni znesek kazni, povezan s 60-dnevno čakalno dobo.

8.4. V OBMOČJU, DA TRETJA OSEBA IZPLAČA KARTICO, NAROČNIK JAMČI, DA IMETNIK IMA POTRDILO ZA PLAČILO, PA KOT UPORABO KARTICE IN OBDELAVO PODATKOV O KARTICI V SKLADU S SPLOŠNI POGOJI IN POLITIKA ZASEBNOSTI. NAROČNIK JE DOLŽEN PRIDOBITI OD IMETNIKA, DA SE PODPIŠE IN IZPOLNJUJE IZJAVO O IMETNIKU, VZOREC KEGA JE LAHKO PRIDOBITI V TEM PROSTORU >>.

 

Uvod v bančništvo

8.5. Stranka je FIDULINK-u dolžna pavšalno za opravljanje svojih storitev, povezanih z uvedbo v bančništvo in odprtjem bančnega računa. Te upravne takse je mogoče kadar koli spremeniti brez predhodnega obvestila. Upravne provizije so izražene v GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC po izbiri stranke na platformah FIDULINK. Kupec bo moral plačati upravne takse, preden FIDULINK začne izvajati storitev in vzpostavi stik z organizacijo (-ami). Naročnik lahko plača upravne takse družbi FIDULINK z veljavno kreditno kartico Visa ali MasterCard in na njegovo ime ali z bančnim nakazilom. Kupci, ki FIDULINK-u posredujejo podatke o kreditni kartici kot plačilno sredstvo, sprejemajo, da FIDULINK poleg stroškov kurirske storitve, če jim to zahteva, zaračuna njihovo kreditno kartico za celoten znesek administrativnih stroškov za račun, ki so ga izbrali.

Račun stranke Marketplace-FiduLink.com ali App-FiduLink.com 

Kupec se strinja, da FIDULINK ustvari namenski račun pri spletnem naročilu. Stranka sprejme in zagotovi FIDULINK-u, da zagotavlja popolno varnost dostopa do svojega računa. Kupec oprosti FIDULINK in SUXYS Ltd vseh odgovornosti v primeru malomarnosti in nespoštovanja bistvenih varnostnih elementov svojega gesla ali dostopne prijave. V primeru kršitve računa ali lažne uporabe kupec sprejme, da FIDULINK brez odlašanja blokira dostop do tega računa in ne navede razloga kupcu. Kupec se strinja, da je sam odgovoren za varnost svojega računa in za svoje dostope, da ima edino svoje geslo in prijavo.

 

Imenovanje direktorja

8.6. Naročnik daje pooblastilo FIDULINK-u in potrjuje, da so vse osebe, ki bodo imenovane za direktorja podjetja v skladu z obrazcem za oddajo FIDULINK-u in še niso podpisale izjave o sprejetju mandata, dejansko soglašale s svojim mandatom direktorja na čas registracije podjetja in da je vsaka fizična oseba, imenovana za direktorja, dopolnila 18 let. Tudi tisti, ki potrjujejo, da je upravitelj predmet soglasja s svojim imenovanjem in obveznostmi.

Imenovanje direktorja

8.6.1 Kupec pooblasti FIDULINK in potrjuje, da so vse osebe, ki bodo imenovane za direktorja podjetja v skladu z obrazcem za oddajo FIDULINK-u in še niso podpisale izjave o prevzemu funkcije, dejansko privolile v svojo pisarno kot direktor na čas registracije podjetja in da je vsaka fizična oseba, imenovana za direktorja, dopolnila 18 let. Tudi ti potrjujejo, da je direktor predmet informirane privolitve v njegovo imenovanje in obveznosti.

Imenovanje tajnika

8.6.1 Naročnik pooblasti FIDULINK in potrdi, da so vse osebe, ki bodo imenovane za sekretarja podjetja v skladu z naročilnico, predloženo FIDULINK-u (obveznost in obvezna registracija v primeru imenovanja direktorja), in še niso podpisale izjava o sprejetju mandata je dejansko privolila v svoj mandat sekretarja ob registraciji podjetja in da je vsaka fizična oseba, imenovana za direktorja, dopolnila 18 let. Tudi ti potrjujejo, da je tajnik predmet informirane privolitve glede njegovega imenovanja in obveznosti.

 

Druge storitve za prispevke

8.7. Kupec se FIDULINK-u dolguje za nepovratni pavšalni znesek za opravljanje svojih storitev v zvezi s povezavo s tretjimi ponudniki storitev ali pomočjo za prijavo za pridobitev takšnih storitev pri tretjih ponudnikih. Ta znesek se zbira izključno za kritje stroškov FIDULINK-a. Kupec priznava, da FIDULINK ne bo pogodbenik v nobenem pogodbenem razmerju, vzpostavljenem med stranko in neodvisnim ponudnikom storitev. Naročnik priznava, da bo FIDULINK verjetno prejel premijo za predstavitev podjetja od neodvisnega ponudnika storitev, če jo bo naročnik sprejel, in se stranka izrecno odpoveduje zahtevku za retrocesijo takšne premije.

 1. Komunikacija in navodila

Naročnik in FIDULINK si lahko pošljeta navodila, obvestila, dokumente ali katero koli drugo komunikacijo po pošti, e-pošti, prek namenskega spletnega portala FIDULINK ali po faksu, PREDMETU, ki ga lahko pošlje FIDULINK poročila o stroških ali pristojbine, priložene po e-pošti. Naročnik in FIDULINK morata hraniti vsa navodila, obvestila, dokumente ali katero koli drugo komunikacijo kot dokaz. Vsa sporočila, namenjena FIDULINK-u, bodo poslana na njegov sedež ali kateri koli drug naslov, o katerem bo FIDULINK naročnika kadar koli pisno obvestil, vsa sporočila, namenjena naročniku, pa na njegov ali kateri koli drug naslov, razen stranke. bo o FIDULINK-u ves čas pisno obvestil, vključno z navodili za naknadno objavo, ki jih je treba odobriti pisno. Ker mora imeti FIDULINK vedno možnost, da po potrebi stopi v stik s stranko, se zaveže, da bo FIDULINK nemudoma obvestil, če spremeni naslov, e-poštni naslov ali telefonsko številko / številko faksa. V primeru, da namerava naročnik ukiniti vse storitve FIDULINK za določeno podjetje ali več podjetij, mora biti vsako obvestilo o odpovedi poslano po elektronski pošti info@fidulink.com .

 1. Obdelava in zaščita podatkov

10.1. FIDULINK bo obdeloval osebne podatke, ki so v skladu z opredelitvijo Splošne uredbe o varstvu podatkov (RGPD / GDPR), ki vključuje vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo, imenovano tudi "posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki". Fizična oseba, ki jo je mogoče določiti, je oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, identifikator povezave ali z enim ali več dejavniki, specifičnimi za fizionomsko, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

Obdelava podatkov pomeni vsako operacijo ali sklop operacij, ki se izvajajo z osebnimi podatki, bodisi avtomatiziranimi bodisi ročnimi, na primer zbiranje, snemanje, organizacija, strukturiranje, shranjevanje, iskanje, posvetovanje, prilagajanje ali spreminjanje, uporaba, sporočanje s prenosom, razširjanjem, brisanjem ali uničenjem takšnih podatkov, pa tudi zagotavljanje, urejanje ali kombinacija podatkov, njihovo omejevanje ali izbris.

Prejemniki osebnih podatkov so podjetja skupine FIDULINK, ki delujejo kot podizvajalec ali pomožno podjetje, zastopniki s prebivališčem v jurisdikcijah, povezanih s storitvami, naši dobavitelji IT in telekomunikacij, drugi dobavitelji tretjih oseb, vključno z bankami, pri katerih ima naročnik predstavniki, javni registri podjetij ali pravni organi. Vsako od teh razkritij bo izvedeno v skladu z GDPR, naši odnosi s tretjimi osebami pa bodo pogodbeni, s katerimi se obe strani zavezujejo k GDPR, kot je dolžnost zaupnosti za vsakogar, ki obdeluje osebne podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Da bi izpolnili obveznosti glede poznavanja kupcev ("KYC") in zagotovili pravilno izvajanje storitev, obdelani podatki vključujejo podatke o naročniku, kot so imena in priimki, državljanstvo, datum rojstva, prebivališče in naslovi prebivališča, številke potnih listov, datumi veljavnosti potnega lista in kontaktni podatki oseb, ki jih je mogoče identificirati, ter dokazila, ki potrjujejo te osebne podatke, in navodila kupca za storitve. Postopek KYC se izvaja z aplikacijo ISDT WORLD (www.idst-world.com).

Stranka je dolžna redno posodabljati svoje osebne podatke s FIDULINK-om v celotnem pogodbenem razmerju in v zvezi s svojo obveznostjo rednega posodabljanja predložiti kakršna koli dokazila v obrazcih, ki jih predpisuje FIDULINK.

10.2. FIDULINK ali rezidenčni zastopnik lahko osebne podatke obdeluje kot podizvajalec v imenu FIDULINK-a, ki po potrebi ostane upravljavec podatkov. Nadaljnje informacije o strankah, s katerimi delimo podatke, lahko dobite v našem pravilniku o zasebnosti.

10.3. Kupec potrjuje, da lahko več informacij pridobi s kontaktiranjem FIDULINK-a ali pošiljanjem e-pošte na info@fidulink.com . Vsa komunikacija bo potekala v angleščini. FIDULINK lahko uporablja kateri koli drug jezik po lastni presoji, le v vljudnost do stranke.

10.4. Kupec je obveščen, da ima pravico do umika soglasja. Umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave pred umikom niti na zakonitost nadaljevanja obdelave, če obstaja drug razlog, ki upravičuje obdelavo, na primer skladnost z zakonskimi obveznostmi.

Naročnik FIDULINK-u jamči, da je pridobil popolno privolitev katere koli tretje osebe, na katero se nanašajo osebni podatki, katere osebne podatke stranka posreduje FIDULINK-u, in da ta privolitev zajema obdelavo osebnih podatkov s strani FIDULINK-a ali prek njega. ta tretja oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, zaradi zagotavljanja storitev ali spoštovanja bonitetnih obveznosti.

10.5. FIDULINK, njegovi direktorji, zaposleni ali zastopniki, morajo podatke obravnavati zaupno. Kljub vsem varnostnim ukrepom lahko nepooblaščene tretje osebe med prenosom med stranko in FIDULINK-om gledajo podatke, vključno z e-poštnimi komunikacijami in osebnimi finančnimi podatki. Za komuniciranje s FIDULINK bo stranka morda morala uporabljati programsko opremo, ki jo proizvajajo tretje osebe, vključno z, vendar ne omejeno na, programsko opremo brskalnika, ki podpira protokol za varnost podatkov, združljiv s protokolom, ki ga uporablja FIDULINK. .

10.6. Informacije v okviru te klavzule predstavljajo delno predstavitev varstva podatkov. To je podrobneje razloženo v našem pravilniku o zasebnosti, ki je na voljo na povezavi, predvideni v ta namen.

 1. Pravna nesposobnost

Naročnik bo prevzel tveganje za kakršne koli predsodke, ki izhajajo iz pravne nezmožnosti, povezane z njegovo osebo ali njegovimi odvetniki ali drugimi tretjimi osebami, razen če je bila ta nesposobnost pisno sporočena FIDULINK-u.

 1. responsabilité

12.1. Brez poseganja v katero koli določbo mora vsaka škoda, ki je posledica napake ali opustitve s strani FIDULINK-a, njegovih direktorjev, zaposlenih ali zastopnikov, nositi stranka, razen če FIDULINK, njeni direktorji, zaposleni ali zastopniki " malomarnosti ali prevare ali katere koli druge odgovornosti, ki je v skladu z veljavno zakonodajo ni mogoče izključiti. FIDULINK ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo, povzročeno zaradi mehanske okvare, stavke, internetnega napada, terorističnega napada, naravne nesreče, zakasnitve pandemije ali kakršnega koli neuspeha katerega koli člana osebja, vodstva ali skrbnika pri opravljanju svojih nalog. 

12.2. Kakršna koli škoda, ki jo neposredno ali posredno povzroči ali povzroči napaka, okvara, malomarnost, dejanje ali opustitev katere koli druge osebe, sistema, institucije ali plačilne infrastrukture bo nosila stranka.

12.3. FIDULINK ne more biti odgovoren, če dodatnih storitev ni mogoče izvajati. Odgovornost FIDULINK-a v zvezi z dodatnimi storitvami je strogo omejena na izbiro, navodila in spremljanje njegovih podružnic ali katere koli druge tretje osebe.

12.4. Kakršna koli škoda ali izguba zaradi uporabe poštnih storitev, telegrafa, teleksa, telefaksa, telefona in drugih komunikacijskih sredstev ali prevoznih sredstev, zlasti izguba zaradi zamud, nesporazumov, poslabšanj, Za slabo ravnanje tretjih oseb ali podvajanje kopij je odgovorna stranka, razen če je FIDULINK storil resne malomarnosti.

12.5. FIDULINK ne more biti odgovoren v primeru okvare enega od komunikacijskih sredstev, potrebnih za izvajanje storitev, predvidenih v pogodbi, ali za katero koli pošto ali klic, prejet v okviru storitev, predvidenih v pogodbi. FIDULINK ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali pošiljanja navodil po faksu, tudi kadar prenos ni uspel, je nepopoln ali izgubljen.

12.6. V posebnem primeru odprtja bančnega računa FIDULINK deluje kot tretja oseba v razmerju med banko in stranko. Posledično FIDULINK v nobenem primeru ne more biti odgovoren za razmerje med banko in stranko. FIDULINK nima pristojnosti za delovanje in ne trdi, da deluje kot uslužbenec, zastopnik ali član uprave banke in / ali se podpisuje v njegovem imenu ali prevzema kakršno koli odgovornost na ime banke.

 1. Trajanje, odpoved in začasna prekinitev storitev

Na splošno

13.1. Vsaka pogodba traja navedeno obdobje in se nato samodejno obnavlja za zaporedna obdobja, enaka dolžini začetnega trajanja. Za vse druge vidike bo vsaka pogodba samodejno obnovljena pod enakimi pogoji. FIDULINK ali naročnik lahko odpove katero koli pogodbo za čas, ki je omenjen v njem, ali za konec katerega koli podaljšanja ali podaljšanja, tako da drugo stran pisno obvesti vsaj dva meseca. Razume se, da odpoved ne posega v pravice ali obveznosti stranke, ki nastanejo pred odpovedjo ali izhajajo iz katerega koli dejanja ali opustitve, storjene pred odpovedjo. Pravica do takojšnje odpovedi iz upravičenih razlogov je pridržana.

13.2. V primeru, da naročnik krši veljavno zakonodajo ali te splošne pogoje uporabe in / ali splošne določbe, lahko FIDULINK prekine katero koli pogodbo in storitve s takojšnjim učinkom, vključno s pogodbo o dodatnih storitvah, ki jih zagotavljajo družbe, povezane s FIDULINK. Ali s strani tretjih oseb. V takem primeru mora naročnik sprejeti vse potrebne ukrepe za nadomestitev katerega koli prostega delovnega mesta v katerem koli podjetju po takšni odpovedi in izrecno se strinja, da FIDULINK ne more odgovarjati za škodo po takojšnji prekinitvi.

Ustanovitev in vodenje podjetja

13.3. Vsaka pogodba o poslovanju podjetja velja celo leto. V primeru, da naročnik odpove pogodbo ali zahteva, da FIDULINK prenese upravljanje podjetja na drugega agenta ali ponudnika storitev podjetja ali likvidira podjetje, FIDULINK ne bo prenesel ali likvidiral družbe, dokler neporavnana plačila, vsi stroški in / ali provizije (vključno, vendar ne omejeno na državne davke, dajatve, davke in druga plačila tretjim osebam, kot tudi honorarji, povezani z direktorji ali skrbniki delničarjev in pristojbina za prenos v višini 750,00 EUR) so bili v celoti plačani.

Takoj ko je družba ustanovljena in registrirana v ustrezni jurisdikciji, se naročnik zaveže, da bo podpisal pogodbo o zastopanju. V nasprotnem primeru si FIDULINK pridržuje pravico, da naročniku zavrne pošiljanje socialnih dokumentov, ki se nanašajo na podjetje, če stranka ne podpiše zgoraj omenjene mandatne pogodbe.

Naročnik bo prejel celotna povračila stroškov vključitve, zmanjšanih za kurirske stroške, če so izpolnjeni naslednji trije pogoji: (i) FIDULINK ne more ustvariti podjetja za stranko IN (ii) FIDULINK je prejel vse potrebne dokumente, ki jih je stranka pravilno izpolnila, vključno s kopijo veljavnega osebnega dokumenta stranke, ki je bila overjena v skladu s posebnimi navodili Konvencije o skrbnosti švicarskih bank in vse dokumente, ki jih zahteva od Stranka s strani FIDULINK-a, kot so zlasti računi za komunalne storitve, ki niso starejši od treh mesecev, življenjepis in referenčno pismo banke IN (iii) je zahtevek za povračilo vložen v 3 dneh po plačilo konstitucijskih stroškov s strani naročnika.

Odpiranje bančnega računa

13.4. Storitev se konča z odprtjem računa s strani banke, nato pa se vzpostavijo vsi odnosi med stranko in banko.

Vsaka stranka se lahko odloči, da svojo zahtevo prekliče v roku 3 koledarskih dni po zahtevi za odprtje bančnega računa. Naročnik bo prejel celotno vračilo pristojbine za vgradnjo, zmanjšano za kurirske stroške, če so izpolnjeni naslednji trije pogoji: (i) Banka s pomočjo FIDULINK-a ne more odpreti za naročnikov račun IN (ii) FIDULINK ali je banka prejela vse potrebne dokumente, ki jih je stranka pravilno izpolnila, vključno s kopijo veljavnega osebnega dokumenta stranke, ki je bila overjena v skladu z natančnimi navodili pogodbe v zvezi z obveznost skrbnega pregleda švicarskih bank in kateri koli dokument, ki ga od stranke zahteva FIDULINK, kot so, na primer, izpiski na računih kreditnih kartic, računi za komunalne storitve, pogodba o zaposlitvi, potrdilo o ustanovitvi ali "drugo dokazilo o ekonomskem izvoru skladov. To je edini primer, ko se ponujajo vračila. Vračilo kupnine iz kakršnega koli razloga ne bo na voljo, če se stranka odloči, da bo zahtevo preklicala po 3 koledarskih dneh.

Način vračila

13.5. Vsa vračila je mogoče izvršiti samo z istim načinom plačila, kot je bil uporabljen za plačilo FIDULINK-u.

 1. Delljivost

Če je katera koli klavzula, ki jo vsebuje, v skladu s katero koli pisno zakonodajo ali jo sodišče ali upravno telo ali pristojna pristojnost šteje za nezakonito, neveljavno, prepovedano ali neizvršljivo, se šteje, da ta klavzula ne deluje. v obsegu take nezakonitosti, ničnosti, neveljavnosti, prepovedi ali neuporabe. Ostale klavzule bodo še naprej veljale.

 1. Dodelitev

Za izvajanje svojih storitev si FIDULINK pridržuje pravico, da najame podizvajalce, ki bodo pod njegovim vodstvom: odvetnike, pravnike, računovodje, pooblaščene računovodje, zakonite revizorje in druge zastopnike mreže FiduLink .com. Pravice in obveznosti naročnika, ki izhajajo iz pogodbe, se lahko prenesejo na tretje osebe le s pisnim soglasjem FIDULINK-a.

 1. Velja pravica 

Ta sporazum ureja in določa britanska zakonodaja. Za kakršno koli nesoglasje med pogodbenicama, ki nastane v zvezi s Sporazumom, vključno z zadevami v zvezi z njegovo sklenitvijo, veljavnostjo ali odpovedjo, je izključno pristojna družba Suxys Ltd, tj. Londonska sodišča v Združenem kraljestvu.

 

Prevesti to stran?

Offlineprosim počakaj
Live Support
Na spletu!

Spletni agent

fidulink

POTREBNI FIDULINK DOKUMENTI

×
KORAK 1
×
KORAK 2
×
KORAK 3
Jezik "